Partneri i PCi-së, Njerëzit në Nevojë (PiN) prezenton një konkurs për grante të vogla për komunitetet në Serbi dhe Kosovë

Organizata partnere PCI në projekin ALVED ka shpallur një konkurs për grante të vogla që ka për qëllim ti mbështes inicativat të cilat ndihmojnë në përballjen me pasojat e pandemisë Covid-19 në komunitet lokale,  gjithashtu tejkalimin e ndarjëve kombëtare. Të gjitha detajet në lidhje me këto grante mund të gjenden përmes lidhjeve të mëposhtme të internetit: اقرأ أكثر

Adresimi i situatës pandemike – Dëgjimi i zërave të vendit

PCi punon për të fuqizuar zërat vendorë, e veçanërisht zërat e grupeve të margjinalizuara, në mbështetje të zhvillimit të barabartë. Ne po punojmë me partnerët tanë, Aktiv, Civic Initiatives and Peer Educators Network – PEN për të siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë janë më të vetëdijshme dhe të afta të avokojnë për shërbimet komunale tëاقرأ أكثر

Përmirësimi i qasjes në informacionet për shëndetin mendor në Kosovë

PCi së bashku me partnerët është duke punuar, ndër të tjera, për të siguruar që komunitetet jo-shumicë në Serbi dhe Kosovë të kenë qasje më të mirë në informacionetpër COVID-19. Qëllimi i projektit ALVED (Fuqizimi i Zërave Vendorë për Zhvillim të Barabartë) është fuqizimi i qytetarëve në Kosovë dhe Serbi për të avokuar për shpërndarjeاقرأ أكثر