Fleur Auzimour Just, Drejtoreshë Ekzekutive
fleur.just@peacefulchange.org

Programi për Europë dhe Kaukaz të Jugut
europe.southcaucasus@peacefulchange.org

Informata/kërkesa në lidhje me mbrojtje dhe kujdes safeguarding@peacefulchange.org

Denoncim i aktivitete të parregullta whistleblowing@peacefulchange.org

Ankesa complaints@peacefulchange.org

Selia qendrore në Mbretërinë e Bashkuar
25B Lloyd Baker Street
London
WC1X 9AT
United Kingdom