Partneri i PCi-së, Njerëzit në Nevojë (PiN) prezenton një konkurs për grante të vogla për komunitetet në Serbi dhe Kosovë

Organizata partnere PCI në projekin ALVED ka shpallur një konkurs për grante të vogla që ka për qëllim ti mbështes inicativat të cilat ndihmojnë në përballjen me pasojat e pandemisë Covid-19 në komunitet lokale,  gjithashtu tejkalimin e ndarjëve kombëtare.

Të gjitha detajet në lidhje me këto grante mund të gjenden përmes lidhjeve të mëposhtme të internetit: 

People in Need Kosovo website

People in Need Kosovo Facebook page

Afati i fundit për aplikim është me 31 janar, 2021.