კოვიდ-19-ის გავლენა სამეგრელოს, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში

კოვიდ-19-ით გამოწვეული პანდემიის შედეგად დამდგარი ახალი რეალობა მწვავედ შეეხო მსოფლიოს მთელ მოსახლეობას, ხოლო განსაკუთრებით მძიმე ტვირთად დაუცველი ჯგუფებისთვის იქცა.

წინამდებარე ანგარიში სწორედ იმ კვლევის მიგნებებს წარმოგვიდგენს, რომელიც საქართველოს სამი რეგიონის – შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთისა და სამეგრელოს განსაკუთრებით დაუცველ 10 თემში კოვიდ-19-ის შედეგად წარმოქმნილ სიტუაციას და მოწყვლადობას ეხება.

ანგარიშში განხილულია მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც

უკავშირდება მოსახლეობის ინფორმირებულობას კოვიდ-19-თან

დაკავშირებულ საკითხებზე, განათლებას, მოსახლეობის ეკონომიკურ

მდგომარეობას და სურსათსა და პირველადი მოხმარების

პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობას, ჯანდაცვასა და სხვა მნიშვნელოვან

საკითხებს. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი ყურადღება ეთმობა სახელმწიფოს მიერ მიღებული ზომებისა და სხვადასხვა აქტორების მიერ განხორციელებული ინტერვენციების ეფექტიანობის აღქმას ადგილობრივ მოსახლეობაში.

ანგარიში და განსაკუთრებით მასში მოცემული რეკომენდაციები, განკუთვნილია როგორც სახელმწიფო უწყებების, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის, რომლებსაც შესწევთ უნარი დახმარება აღმოუჩინონ ადამიანებს, რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარლდენენ გლობალური პანდემიით.

კვლევა ჩატარდა საქართველოში დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით.

ანგარიშისთვის დააჭირეთ აქ