Llojet e burimeve: Përmbledhje politikash

Analiza e bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër trafikimit njerëzor dhe dhunës në bazë gjinore me

PCi prezanton një dokument politikash rreth bashkëpunimit ndërkufitar në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe dhunës me bazë gjinore. Ky dokument fokusohet në bashkëpunimin ndërmjet katër komunave fqinje – dy në Kosovë, dy në Serbi – të cilat ndodhen në rrugët kyçe të migrimit dhe kontrabandës, plus rëndësinë e Ballkanit Perëndimor përsa i përket modeleve të migrimit dhe rolit të komunave si zona transite.

Dokumentet e politikave synojnë të shpjegojnë dhe krahasojnë sistemet juridike në Kosovë dhe Serbi, si dhe adresojnë zbrazëtirat ekzistuese në bashkëpunimin ndërmjet institucioneve në Kosovë dhe Serbi. Dokumenti përmban rekomandime të ndryshme për autoritetet vendore për adoptimin e praktikave më të mira. Ky dokument gjithashtu eksploron kompleksitetin e dhunës me bazë gjinore dhe sfidat ligjore që lidhen me trajtimin e problemeve të dhunës në familje.

 

Ju mund ta shikoni document në më shumë detaje dhe ta shkarkoni këtu