Studija slučaja: državljanstvo, integracija i popis stanovništva na jugu Srbije

Billboard south serbia case study

Inicijativa za mirne promene (PCi) predstavlja studiju slučaja koja se osvrće na podršku koja je pružena lokalnim organizacijama na jugu Srbije u naporima da povećaju učešće albanske nacionalne manjine u sprovedenom popisu stanovništva u oktobru 2022. godine.

Ova studija analizira važnost takvih inicijativa, posebno u kontekstu budućih intervencija, i pruža ključne lekcije koje mogu poslužiti kao smernice za buduće akcije, posebno za predstojeći popis stanovništva na Kosovu. Jedan od ključnih zaključaka analize je važnost osiguravanja aktivnog učešća svih zajednica u procesu popisa stanovništva i potrebu za proaktivnim merama za rešavanje svih prepreka za učešće sa kojima se suočavaju manjinske zajednice i istovremeno naglašava potrebu za inkluzivnošću, transparentnošću i podršku političkog rukovodstva i civilnog društva. Analiza ističe nekoliko važnih pouka koji mogu poslužiti kao smernice za buduće aktivnosti:

  1. U područjima koja su bila pogođena sukobom, marginalizovana ili obeležena neučešćem u građanskim i političkim procesima, svaki nedostatak u organizaciji takvih procesa može se smatrati namernim pokušajem marginalizacije ili diskriminacije. Trebalo bi uložiti posebne napore da se obezbedi dostupnost i jasnost informacija, proaktivan pristup i ciljani napori na inkluziji.
  2. Organizacije koje imaju iskustvo iz prve ruke u radu na uključivanju manjina i marginalizovanih grupa u procese građanskog i političkog učešća zapravo su neprocenjiv izvor pouka i treba ih iskoristiti za dobijanje informacija koje su preko potrebne u planiranju sličnih procesa.
  3. Političko rukovodstvo predstavlja ključni faktor u izbegavanju pretnje neučešća. Dobronamerni gestovi političkih ličnosti i angažovanje međunarodnih zainteresovanih strana, mogu odigrati ključnu ulogu u pružanju doprinosa izgradnji poverenja.
  4. Organizacije civilnog društva mogu odigrati ključnu ulogu u omogućavanju angažovanja marginalizovanih i manjinskih grupa, posebno kada već imaju prethodno uspostavljene veze sa ovim delom stanovništva.
  5. Učešćem u procesu, kao što je popis stanovništva, manjinske zajednice pokazuju osećaj građanskog angažovanja i lokalne pripadnosti koje institucije i većinska zajednica u celini treba da promovišu.

Analizu možete detaljnije pročitati i preuzeti ovde:

Srpski

Albanski jezik (Shqip)

Engleski jezik (English)